لینکهای مفید
Registration Visitors registration
ارتباط با دبیرخانه

Unit3, Mother Bldg, No.64, Shadmehr St., Azadi St., Tehran, Iran

Tel 1: +98 21 660 59 433

Tel 2: +98 21 6600 8171

Fax: +98 21 4269 3236

Email : info@iranimex.ir


دبیر نمایشگاه : پیمان مسعود زاده

مدیراجرایی نمایشگاه : مجید ایزدخواه

International Sales Contact

Rotterdam Ahoy
Ahoyweg 10
3084 BA Rotterdam
The Netherlands

Tel: +31 10 2933250

E-mail: info@iranimex.nl

Date & Location
The 20th Iran International Maritime & Offshore Technologies Exhibition (IRANIMEX2018) takes place from 17 - 19 December 2018 in:
Kish International Exhibition Center
next to the airport
Kish Island
Iran

Our opening hours

Daily: 16:00 – 22:00

 

General facts on IRANIMEX2017

20.000 sq.m Gross exhibition area

7154 Visitors from 37 countries

400 National and international conference delegates

284 Exhibitors from Iran, The Netherlands, Belgium, China,
Korea, Germany, Sweden, Spain, Turkey, Norway, Italy and The UAE

 

Halls

Hall A (Right Entrance)

Hall B (Central Entrance)

Hall C (Left Entrance)

Download the Exhibition Route Map

Download the Exhibition 3D Hall Map

 

 

حامیان نمایشگاه هفدهمین نمايشگاه بين المللي صنايع دريايي و دريانوردي

International Media Partners هفدهمین نمايشگاه بين المللي صنايع دريايي و دريانوردي

هفدهمین نمايشگاه بين المللي صنايع دريايي و دريانوردي

هفدهمین نمايشگاه بين المللي صنايع دريايي و دريانوردي shipandoffshore

National Media Partners
shipandoffshore