لینکهای مفید
Registration Visitors registration
ارتباط با دبیرخانه

Unit3, Mother Bldg, No.64, Shadmehr St., Azadi St., Tehran, Iran

Tel 1: +98 21 660 59 433

Tel 2: +98 21 6600 8171

Fax: +98 21 4269 3236

Email : info@iranimex.ir


دبیر نمایشگاه : پیمان مسعود زاده

مدیراجرایی نمایشگاه : مجید ایزدخواه

International Sales Contact

Rotterdam Ahoy
Ahoyweg 10
3084 BA Rotterdam
The Netherlands

Tel: +31 10 2933250

E-mail: info@iranimex.nl

Date & Location
The 19th Iran International Maritime & Offshore Technologies Exhibition (IRANIMEX 2017) takes place from 12-14 December 2017 in:
Kish International Exhibition Center
next to the airport
Kish Island
Iran

Our opening hours

Daily: 16:00 – 22:00

 

General facts on IRANIMEX 2016

20.000 sq.m Gross exhibition area

9000 Visitors from 17 countries

400 National and international conference delegates

300 Exhibitors

114 International exhibitors from 21 countries
4 International pavilions (China, India, Romania, The Netherlands)

 

 

Halls

Hall A (Right Entrance)

Hall B (Central Entrance)

Hall C (Left Entrance)

Download the Exhibition Route Map

Download the Exhibition 3D Hall Map

 

 

حامیان نمایشگاه هفدهمین نمايشگاه بين المللي صنايع دريايي و دريانوردي

International Media Partners هفدهمین نمايشگاه بين المللي صنايع دريايي و دريانوردي

هفدهمین نمايشگاه بين المللي صنايع دريايي و دريانوردي

هفدهمین نمايشگاه بين المللي صنايع دريايي و دريانوردي shipandoffshore

National Media Partners
shipandoffshore