لینکهای مفید
Registration Visitors registration
ارتباط با دبیرخانه

Unit3, Mother Bldg, No.64, Shadmehr St., Azadi St., Tehran, Iran

Tel 1: +98 21 660 59 433

Tel 2: +98 21 6600 8171

Fax: +98 21 4269 3236

Email : info@iranimex.ir


دبیر نمایشگاه : پیمان مسعود زاده

مدیراجرایی نمایشگاه : مجید ایزدخواه

International Sales Contact

Rotterdam Ahoy
Ahoyweg 10
3084 BA Rotterdam
The Netherlands

Tel: +31 10 2933250

E-mail: info@iranimex.nl

فرم ارتباط با دبیرخانه
آدرس ایمیل *  
نام نام خانوادگی *  
موضوع پیام *  
متن پیام *  

Tel 1: +98 21 660 59 433
Tel 2: +98 21 6600 8171
Mobile: +98 912 599 4918
Fax: +98 21 4269 3236

Unit3, Mother Bldg, No.64, Shadmehr St., Azadi St., Tehran, Iran

Email : info@iranimex.ir

حامیان نمایشگاه هفدهمین نمايشگاه بين المللي صنايع دريايي و دريانوردي

International Media Partners هفدهمین نمايشگاه بين المللي صنايع دريايي و دريانوردي

هفدهمین نمايشگاه بين المللي صنايع دريايي و دريانوردي

هفدهمین نمايشگاه بين المللي صنايع دريايي و دريانوردي shipandoffshore

National Media Partners
shipandoffshore