لینکهای مفید
Registration Visitors registration
ارتباط با دبیرخانه

Unit3, Mother Bldg, No.64, Shadmehr St., Azadi St., Tehran, Iran

Tel 1: +98 21 660 59 433

Tel 2: +98 21 6600 8171

Fax: +98 21 4269 3236

Email : info@iranimex.ir


دبیر نمایشگاه : پیمان مسعود زاده

مدیراجرایی نمایشگاه : مجید ایزدخواه

International Sales Contact

Rotterdam Ahoy
Ahoyweg 10
3084 BA Rotterdam
The Netherlands

Tel: +31 10 2933250

E-mail: info@iranimex.nl

Iran Silk Road

Iran Silk Road is the official Travel Partner of IRANIMEX. It offers exhibitors customized packages including flights from Dubai to Kish Island and return, as well as hotel nights on Kish Island.

Exhibitor / Visitor to the exhibition?
See the travel package Iran Silk Road developed specially for visitors to IRANIMEX: 
https://www.iransilkroad.com 

Please contact Iran Silk Road directly to book your flights and hotel.

Contact info:

iranimex@iransilkroad.com
Tel. +31 (0)24 3010127 (office hours)

http://www.iransilkroad.com

Please note that the costs for flights and hotel nights are not included in your participation package.

حامیان نمایشگاه هفدهمین نمايشگاه بين المللي صنايع دريايي و دريانوردي

International Media Partners هفدهمین نمايشگاه بين المللي صنايع دريايي و دريانوردي

هفدهمین نمايشگاه بين المللي صنايع دريايي و دريانوردي

هفدهمین نمايشگاه بين المللي صنايع دريايي و دريانوردي shipandoffshore

National Media Partners
shipandoffshore