لینکهای مفید
ارتباط با دبیرخانه

Floor03, No.148, Mirzababaei Blvd., Sattari Expy., Tehran, Iran

Tel 1: +98 21 4462 9607

Tel 2: +98 21 4462 9612

Fax: +98 21 4269 3236

Email : info@iranimex.ir


دبیر نمایشگاه : پیمان مسعود زاده

مدیراجرایی نمایشگاه : مجید ایزدخواه

International Sales Contact

Rotterdam Ahoy
Ahoyweg 10
3084 BA Rotterdam
The Netherlands

Tel: +31 10 2933250

E-mail: info@iranimex.nl

For international exhibitors, we have composed 4 different participation packages, all fully equipped. The minimum stand size is 15Sq.m for the BASIC package, 40Sq.m for the PREMIUM package and 40Sq.m for the DELUXE package. You will find more detailed information about these packages in the participation form.

 Download Participation Form
 

Download Participation Information 
 
حامیان نمایشگاه هفدهمین نمايشگاه بين المللي صنايع دريايي و دريانوردي

International Media Partners هفدهمین نمايشگاه بين المللي صنايع دريايي و دريانوردي

هفدهمین نمايشگاه بين المللي صنايع دريايي و دريانوردي

هفدهمین نمايشگاه بين المللي صنايع دريايي و دريانوردي shipandoffshore

National Media Partners
shipandoffshore