لینکهای مفید
  
سوابق نمایشگاه
در زیر سوابق نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی ایران در جزیره کیش همراه با گزارش جامع همایش و نمایشگاه و لیست مشارکت کنندگان دوره های قبل در دسترس قرار گرفته است.


 نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی 1390  نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی 1391  نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی 1392  نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی 1393
  نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی 1394   نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی 1395     
     
 
گزارش جامع 1390
 
گزارش جامع 1391
 
گزارش جامع 1392
 
گزارش جامع 1393
 
گزارش جامع 1394
 
گزارش جامع 1395

حامیان نمایشگاه هفدهمین نمايشگاه بين المللي صنايع دريايي و دريانوردي

International Media Partners هفدهمین نمايشگاه بين المللي صنايع دريايي و دريانوردي

هفدهمین نمايشگاه بين المللي صنايع دريايي و دريانوردي

هفدهمین نمايشگاه بين المللي صنايع دريايي و دريانوردي shipandoffshore

National Media Partners
shipandoffshore